NA ZABAVI REVOLUCIJE

Claudia Salaris

NA ZABAVI REVOLUCIJE

Prijevod: Mirna Popadić
Godina izdanja: 2011
216 stranica
meki uvez
ISBN 9789539929847
Cijena: 110.00

Od 2009. -2012 u Europi se obilježavalo, raznim manifestacijama, izložbama, predavanjima i susretima 100 godina nastanka futurizma. Nastao u Njemačkoj gdje je 1912. objavljen „Manifest futurizma“, futurizam je u Italiji također imao jaka uporišta. Jedan od osnivača futurizma, koji je 1912. sudjelovao u berlinskim kulturnim prevratima, bio je Filippo Tommaso Marinetti. 2010. godine je njemu kao osnivaču futurizma bila posvećena velika manifestacija i izložba njegovih radova u Milanu.

Kako je sam pokret imao osim kulturnih, duboke socijalne i političke implikacije, to nije bio pošteđen 'miješanja' s naraslim strujama nacionalizma i ekstremizma s po četka stolje ća, što je, vjerujemo, glavnim razlogom da je nastanak i djelovanje jednog ogranka toga pokreta, nastalog u Rijeci, sve do sada ostalo poznato samo užem stručnom krugu, a nikako široj javnosti. Knjiga Claudie Salaris, koja je istraživačka i referira se prije svega na zapisane činjenice, osvjetljava ovaj period, dajući mu isključivo povijesne i kulturne konotacije, bez ideoloških interpretacija i insinuacija. U vrijeme povezivanja i revalorizacije kulturološkog naslijeđa Europe, pa i kod nas, vrijeme je za nova iščitavanja i tumačenja nekih ranijih pojava, među koje svakako spada i futurizam.

Treba prije svega podvući činjenicu da Kvarner, kroz ono što se događalo s D'Anunzijevom okupacijom grada Rijeke, istovremeno biva preplavljen i novim umjetničkim i kulturnim utjecajima iz Europe. Futuristi osvajaju trgove, plaže, crkve, sve javne prostore, priređuju i stalne predstave, recitale, zabave, uvlače i u svoj duhovni vrtlog cijeli grad. Tu se na jednoj socijalno-povijesnoj pozornici mogu vidjeti i osnovne karakteristike i utjecaji ovog pokreta. Oni su veoma široki – od političkog, gdje futurizam uvodi i zagovara politiku spektakla (ili spektakl politike) što se sa utjecajem medija danas uvelike i događa; u oblasti politike oni također pokazuju svu njenu "iskonstruiranost", i opasnost. U socijalnom pogledu oni među prvima ukazuju na kategoriju "masovno društvo" te kakva je kultura, kakva umjetnost tome društvu je potrebna. Na neki način, futuristi su preteče mnogih kasnijih kulturnih pokreta i socijalnih fenomena, kao i umjetničkih izričaja – kao što je npr. performance.

Pokret dakle pokazuje tanke granice, skliska omeđenja između normalnog i nenormalnog, između realnosti svakodnevnog života i fikcije, te nestalnost, pa time i upitnost političkih i socijalnih tvorevina čiji smo akteri ili podanici. Uz to, naglašava neiscrpnost umjetničke kreativnosti, njenu "neukorijenjenost" u bilo kojem sustavu ili poretku, odnosno njenu slobodu da transcendira datost i snažno projicira i "predvidi" društvena kretanja, temeljem duboke prijemčivosti za "duh vremena".

Među umjetnicima-futuristima koji su tih godina djelovali u Rijeci bilo je doista pripadnika raznih europskih nacija – Belgijanaca, Talijana, Poljaka, Švicaraca… a kuriozitet je zabilježiti da je tada u posjet futuristima u Rijeci dolazio i japanski pisac Scimoi.

To je bilo jedno otvoreno doba: kada su se pokazale granice demokracije, privatnog posjedovanja, srednjovjekovnog mentalnog i tradicionalnog naslijeđa Europe; nadalje, to je poratno doba i rađanje nepravičnog Društva naroda koje je zadržavalo u napetostima sve nacionalizme; nezadovoljne nacije i dalje su zadržale borbeni stav, te su na cijeni osobine borca- jurišnika…Geopolitčka slika daje Rijeci posebno mjesto. Rijeka je dugo bila slobodni grad – poveljom kraljice Terezije (prije 100 godina), te je stoga bila pogodna za ovako jedan autonoman povijesno-socijalni eksperiment.

Sa novim čitanjem umjetnčkih poruka s početka stoljeća, koje su slobodarske i neobuzdane prije svega, izlazi se iz začaranog kruga ideologija (prije svega kapitalizma i komunizma, te njihovih varijanti), koje su nakon toga prekrile nebo Europe i potisnule u zaborav velika bogatstva i baštinu umjetnosti.

Adresa

Shura Publikacije
Pobri, Ulica Dragi 22
51 211 Matulji - Opatija
Hrvatska

Kontakt

Email: shura.publications@gmail.com
Mob: +385 (0)92 110 55 11
Tel: +385 (0)51 70 91 29

";